چند راهی برق لیتو مدل LS-4

تماس بگیرید

چند راهی برق لیتو مدل LS-4

در خانه و محل کار استفاده از چندین دستگاه برقی به طور هم زمان یا در یک مکان،رایج می باشد.به همین دلیل برای استفاده هم زمان نیاز به یک چند راهی برق داریم.چند راهی ها به خصوص در شرکت ها و ادارات که چندین سیستم کامپیوتری و… دارند بسیار کارآمد می باشند.به این ترتیب به طور همزمان می توان از چندین دستگاه و در یک محل مشخص استفاده کرد.